Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ

Obchodné meno: Geni loci s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Palackého 7/87, 911 01 Trenčín

Prevádzka: Penzión Branecký, Palackého 7/87, Trenčín
IČO: 52791076
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 39500/R
(ďalej v texte len „Poskytovateľ“)

vydáva s účinnosťou od 1.1.2021 nasledovné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach www.branecky.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“):

Článok I - Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá vstupuje na internetové stránky www.branecky.sk a používa ich (ďalej len „Používateľ“).

 2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb na internetových stránkach www.branecky.sk, uzavretej medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je používanie služieb na internetových stránkach www.branecky.sk. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s dodržiavaním Obchodných podmienok, nemôže služby na internetových stránkach www.branecky.sk využívať.

 3. Použitie informácii, fotografii alebo akýchkoľvek grafických zobrazení na internetových stránkach www.branecky.sk podlieha Obchodným podmienkam.

 4. Údaje a informácie, uvedené na internetových stránkach www.branecky.sk sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné napadnutie informácii, uvedených na internetových stránkach www.branecky.sk, počítačovými vírusmi.

Článok II - Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovate

 1. Používateľ potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 2. Používateľ je oprávnený používať internetové stránky www.branecky.sk len pre svoju osobnú potrebu, alebo za účelom uzavretia právneho vzťahu s Poskytovateľom.

 3. Texty, fotografie a ďalšie grafické prvky, použité na internetových stránkach www.branecky.sk, sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Používateľ ich nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo inak verejne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

 4. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať o takto získaných informáciách a osobných údajoch mlčanlivosť, okrem prípadov, keď je o takýchto informáciách alebo osobných údajoch povinný informovať tretie osoby (najmä orgány činné v trestnom konaní) v zmysle platnej legislatívy.

 5. Používateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a v požadovanom termíne a čase.

 6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, vzniknuté v súvislosti s neoprávneným použitím alebo zneužitím internetových stránok www.branecky.sk, v súvislosti s ich poruchou, zdržaním pri prenose, napadnutím počítačovými vírusmi alebo iným zlyhaním.

Článok III - Postup pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb, platobné podmienky

 1. V prípade záujmu Používateľa o objednanie služieb Poskytovateľa vyplní Používateľ rezervačný formulár v systéme rezervovania a / alebo kontaktný formulár a / alebo objedná služby prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu). V rezervačnom a / alebo v kontaktnom formulári je Používateľ povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje. V kontaktnom formulári a / alebo v texte e-mailu je Používateľ povinný uviesť text objednávky. Rezervačný i kontaktný formulár sú zverejnené na internetových stránkach www.branecky.sk.

 2. Objednávku cez vyplnený rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail odošle Používateľ Poskytovateľovi prostredníctvom siete Internet. Doručenie takejto objednávky Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.

 3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

 4. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany Poskytovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov rezervovania súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Poskytovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi ubytovanie v izbách rovnakého štandardu. Ak to nie je možné, alebo Používateľ nebude súhlasiť s ponúknutou náhradou, má Používateľ nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy bez možnosti uplatnenia storno podmienok Poskytovateľa.

 5. Používateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a v plnej výške uhradil. Všetky pobytové balíčky a ubytovanie s raňajkami sa viažu iba na pevné lôžka a v prípade ubytovania na prístelke je nevyhnutné, aby boli doplnkové služby (ubytovanie na prístelke, polpenzia a pod.) riadne doplnené pri rezervovaní doplnkových služieb zo strany objednávateľa v počte prislúchajúcom počtu nocí pobytu. V opačnom prípade si nemôže Používateľ tieto služby nárokovať a v prípade čerpania bude ich cena pripočítaná na hotelový účet Používateľa dodatočne počas pobytu alebo pri odchode z hotela.

 6. Pri rezervovaní doplnkových služieb má Používateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade je potvrdenie rezervácie, ktoré systém online rezervovania generuje automaticky v 3. kroku rezervovania aj pre Poskytovateľa aj pre Používateľa. Používateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

 7. Služby ponúkané na stránke hotela je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou alebo zálohovou faktúrou.

  1. Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom rezervovania generované pri rezervovaní.

  2. Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom rezervovania generované pri rezervovaní.

  3. Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 100% výšku zálohovej faktúry najneskôr 6 pracovných dní pred nástupom na pobyt. Z tohto dôvodu je možné tento spôsob úhrady použiť iba v prípade zakúpenia min. 6 dní pred nástupom na pobyt.

 8. Platobné údaje sú uvedené na zálohovej faktúre, alebo v platobnej bráne na realizáciu platby kreditnou / debetnou kartou, alebo bankovým prevodom.

 9. Ak Používateľ v momente rezervovania alebo v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.

 10. Všetky poplatky za platbu hradí Používateľ

 11. Po uhradení plnej ceny pobytu bude Používateľovi vystavené a na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie rezervácie zo strany Poskytovateľa.

Článok IV - Zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb, storno podmienky, refundácia

 1. V prípade zrušenia už potvrdeného pobytu zo strany zákazníka má hotel, vždy nárok na náhradu škody vo forme storno poplatku.

 2. Ak bola hotelu zo strany zákazníka poslaná záloha prevyšujúca výšku storno poplatku, hotel sa zaväzuje zvyšok zálohy po odrátaní storno poplatku vrátiť najneskôr do 14 dní od oznámenia zrušenia pobytu.

 3. Pri zakúpení darčekového poukazu (voucheru) online alebo osobne na recepcii
  - 7 dní od zakúpenia darčekového poukazu, voucheru je možné stornovať darčekový poukaz bez poplatku
  - V prípade, ak nie je možné využiť voucher do dátumu platnosti z dôvodu nedostatku kapacít môže hotel rozhodnúť o predĺžení platnosti voucheru max. 1 krát. Ak sa hotel rozhodne, že nenastali dôvody na predĺženie platnosti voucheru, môže žiadosť o predĺženie zamietnuť.

 4. Pri storne pobytov a pobytových balíkov:
  - 7 - 4 dni pred nástupom platí 25% stornopoplatok z celkovej ceny pobytu
  - 3 - 2 dni pred nástupom platí 50% stornopoplatok z celkovej ceny pobytu
  - 24 hodín pred nástupom platí 100% stornopoplatok, t.j. pobyt sa hradí v plnej výške

 5. Osobitné ustanovenia

  1. V prípade dobrovoľného, predčasného odchodu hosťa z hotela (skrátenie pobytu) bez vážneho dôvodu, nemá hosť nárok na vratku za nedočerpané služby.

  2. V prípade storna alebo skrátenia či nenastúpenia pobytu hosťa z titulu choroby, úmrtia, živelnej pohromy alebo ťažkej havárie si klient uplatňuje účtované stornopoplatky cestou príslušnej poisťovne, ak má uzatvorené cestovné poistenie.

  3. V prípade ojedinelého, akútneho storna pobytu zo strany hotela, ktoré bolo zapríčinené vyššou mocou (nepredvídané skutočnosti, ktoré nie sú nijako zapríčinené činnosťou hotela), nie je hotel povinný vracať už zaplatenú zálohu a môže namiesto toho hosťovi ponúknuť:

  • voucher na služby v hodnote už zaplatenej zálohy s platnosťou max. 3 roky od storna pobytu,

  • ​náhradnú rezerváciu v inom náhradnom termíne zodpovedajúcom zakúpenému pobytu počas najbližších 3 rokov 

  1. V prípade ojedinelého, akútneho storna pobytu zo strany hotela menej ako 30 dní pred nástupom, rieši hotel mimoriadne udalosti, ktoré by boli príčinou prípadného storna už potvrdenej objednávky pobytu, zabezpečením náhradného ubytovania v danej lokalite na rovnakej úrovni aj za cenu doplatku pri kvalitnejšom ubytovaní. V prípade neakceptovania náhradného ubytovania zo strany zákazníka, hotel znáša prípadné odškodnenie požadované zákazníkom.

Článok V - Alternatívne riešenie sporov

 1. Používateľ má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu v prípade, ak má pocit, že Poskytovateľ porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti Používateľa. Ak Poskytovateľ na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní Používateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže Používateľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z.
 2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.
 3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa má Používateľ tiež právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@branecky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Poskytovateľon a Používateľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. §1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 €. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. §3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára. Subjekt ARS môže od Používateľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 € s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Používateľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Článok VI – Ochrana osobných údajov - Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informácie o Ochrane osobných údajov nájdete na tu.

Článok VII - Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Používateľovi dňom použitia služieb internetových stránok www.branecky.sk Používateľom.

 2. Obchodné podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.

 3. Používateľ vyhlasuje, že si Obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje a zasiela rezervačný a / alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail s cieľom využiť služby Poskytovateľa, uvedené na internetových stránkach www.branecky.sk.

Nezáväzný dopyt

GDPR

Odoslať

Nenechajte si ujsť naše novinky

Uveďte svoj e-mail a občas vám napíšeme, čo máme nové.

...
Odoslať
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím